Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

  • Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
  • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
  • W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
  • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
  • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.
    [źródło: MEN] czytaj więcej

Program stypendialny ART GrECo

Program stypendialny ART GrECo

– Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej

– Jeśli mieszkasz w miejscowości liczącej do 30.000 mieszkańców na terenie województwa śląskiego

– Jeśli masz szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne

– Jeśli masz średnią na świadectwie powyżej 4,0

możesz ubiegać się o stypendium w programie ART GrECo

Aby wziąć udział:

1. Napisz esej na temat „Jak chciałbym zmienić nasz świat, żeby uczynić go lepszym dla wszystkich”

2. Przygotuj plan stypendialny – wzór znajdziesz na stronie Programu

3. Przygotuj kopiedokumentów poświadczających Twoje osiągnięcia

4. Poproś nauczyciela o napisanie listu rekomendacyjnego

5. Wypełnij formularz zgłoszeniowy – znajdziesz go razem z Regulaminem na stronie

www.greco.services/pl/stypendia.html

6. Wyślij zgłoszenie pocztą ­ masz czas do 30.09.2020 roku

7. Lista Zwycięzców zostanie ogłoszona w dniu 14 grudnia 2020 roku

Jeśli masz talent i chcesz rozwijać swoje pasje, weź udział w Programie ART GrECo!

12 zwycięzców otrzyma stypendium w wysokości po 3.500 zł, by sięgać po kolejne sukcesy.